t1 t2 t3 t4

Internetowa Obsługa Kontrahenta

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGRAMU
"Internetowa Obsługa Kontrahenta"

Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.


I. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin ma na celu ułatwienie dostępu członkom Wspólnot Mieszkaniowych do ich indywidualnych rozliczeń ze Wspólnotą Mieszkaniową oraz informacji i dokumentów dotyczących funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej.

2. Regulamin korzystania z programu "Internetowa Obsługa Kontrahenta" został wprowadzony przez "Kompleksową Obsługę Osiedla" Sp. z o.o. we Wrocławiu i udostępniony wszystkim członkom Wspólnot Mieszkaniowych, na zasadach uregulowanych w dalszej części Regulaminu, w których "Kompleksowa Obsługa Osiedla" Sp. z o.o. we Wrocławiu jest zarządem w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali lub świadczy usługi zarządzania i administrowania nieruchomością wspólną w ramach Wspólnoty Mieszkaniowej.

3. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie również do członków Spółdzielni Mieszkaniowych na rzecz których "Kompleksowa Obsługa Osiedla" Sp. z o.o. we Wrocławiu świadczy usługi.

4. "Kompleksowa Obsługa Osiedla" Sp. z o.o. we Wrocławiu udostępnia członkom Wspólnot Mieszkaniowych usługi w ramach programu "Internetowa Obsługa Kontrahenta" nieodpłatnie.

5. Regulamin określa zasady funkcjonowania programu "Internetowa Obsługa Kontrahenta" oraz prawa i obowiązki Użytkowników.


II. Definicje użyte w treści Regulaminu

Użyte w treści Regulaminu określenia oznaczają:

a) IOK - program "Internetowa Obsługa Kontrahenta"; internetowe oprogramowanie dostępne pod adresem internetowym: "http://koo.com.pl/dom", za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy usługi opisane w niniejszym Regulaminie na rzecz Użytkowników,

b) Usługodawca - "Kompleksowa Obsługa Osiedla" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 29A/3, 54-130 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021524, NIP 8942581082, REGON 932112559,

c) Użytkownik - członek Wspólnoty Mieszkaniowej, który uzyskał od Usługodawcy Identyfikator oraz Hasło Dostępu, umożliwiające dostęp do IOK oraz który zaakceptował Regulamin korzystania z IOK i rozpoczął korzystanie z IOK,

d) Identyfikator - indywidualny i niepowtarzalny ciąg znaków przypisany każdemu z Użytkowników, który umożliwia dostęp do IOK,

e) Hasło Dostępu - indywidualny ciąg znaków, zabezpieczający dostęp do Indywidualnego Konta Użytkownika, który umożliwia dostęp do IOK,

f) Indywidualne Konto - miejsce w IOK, w którym Użytkownik udostępnia swoje dane kontaktowe oraz za pośrednictwem którego ma dostęp do wszystkich usług świadczonych w ramach IOK.


III. Usługi świadczone w ramach programu Internetowa Obsługa Kontrahenta

W ramach IOK Użytkownicy mają możliwość skorzystania z następujących usług:

a) Dostęp do danych identyfikacyjnych i kontaktowych Wspólnoty Mieszkaniowej,

b) Udostępnianie i zmiana danych kontaktowych Użytkownika,

c) Dostęp do danych z odczytów liczników przypisanych do lokalu Użytkownika,

d) Możliwość samodzielnego wprowadzania przez Użytkownika danych dotyczących stanu licznika,

e) Dostęp do informacji o stanie rozliczeń Użytkownika w stosunku do Wspólnoty Mieszkaniowej, jak również do informacji o aktualnych wysokościach naliczeń,

f) Dostęp do historii rozliczeń Użytkownika w stosunku do Wspólnoty Mieszkaniowej, obejmującej 1 rok wstecz,

g) Dostęp do wszelkich ogłoszeń i informacji kierowanych przez Usługodawcę do Wspólnoty Mieszkaniowej,

h) Dostęp do treści uchwał podjętych przez Wspólnotę Mieszkaniową i zamieszczonych w IOK,

i) Możliwość oddania głosu przez Użytkownika w ramach podejmowania uchwały przez Wspólnotę Mieszkaniową, na zasadach opisanych w dalszej części Regulaminu.


IV. Zasady i warunki korzystania z usług świadczonych w ramach programu Internetowa Obsługa Kontrahenta

1. Skorzystanie z usług w ramach IOK wymaga dostępu do sieci Internet oraz komputera PC/Tabletu z zainstalowaną przeglądarką stron internetowych.

2. Dostęp do usług w ramach IOK możliwy jest wyłącznie poprzez użycie Identyfikatora oraz Hasła Dostępu wydanego Użytkownikowi przez Usługodawcę.

3. Identyfikator oraz Hasło Dostępu wydawane jest na wniosek złożony Usługodawcy przez Użytkownika. Identyfikator oraz Hasło Dostępu wydane jest przez Usługodawcę na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej bądź w formie pisemnej na wskazany adres.

4. W celu skorzystania z usług w ramach IOK należy wprowadzić Identyfikator oraz Hasło Dostępu w odpowiednim polu na stronie internetowej "http://koo.com.pl/dom".

5. Użytkownik może zmienić wydane przez Usługodawcę Hasło Dostępu po pierwszym zalogowaniu do IOK. Nowe Hasło Dostępu powinno się składać z co najmniej 8 znaków (w tym litery oraz cyfry). Wydany przez Usługodawcę Identyfikator nie podlega późniejszej zmianie przez Użytkownika.

6. Użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich usług w ramach IOK po akceptacji niniejszego Regulaminu. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania postanowień Regulaminu. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie i potwierdzenie kliknięciem właściwej opcji po uruchomieniu IOK. O każdej zmianie Regulaminu korzystania z IOK Użytkownik będzie powiadamiany przy pierwszej rejestracji na Indywidualne Konto po zmianie Regulaminu. Każdą zmianę Regulaminu Użytkownik akceptuje zgodnie ze zdaniem trzecim niniejszego punktu.


V. Rezygnacja z dostępu do IOK

1. Użytkownikowi przysługuje prawo rezygnacji z dostępu do IOK. Prawo rezygnacji może być wykonane w każdym czasie.

2. Oświadczenie o rezygnacji z dostępu do IOK Użytkownik może złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dom@koo.com.pl.


VI. Zabezpieczenie Indywidualnego Konta Użytkownika oraz przetwarzanie danych osobowych

1. Usługodawca umożliwia korzystanie z usług IOK przez Użytkownika w sposób bezpieczny i zabezpieczający przed dostępem osób trzecich, poprzez zastosowanie stosownych środków technicznego zabezpieczenia oraz wydanie Użytkownikowi Identyfikatora oraz Hasła Dostępu, który zapewnia możliwość indywidualnej identyfikacji Użytkownika.

2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zachowania najwyższych środków bezpieczeństwa, które uchronią go przed utratą Identyfikatora oraz Hasła Dostępu oraz przed dostępem osób trzecich. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki utraty Identyfikatora oraz Hasła Dostępu przez Użytkownika, jak również uzyskania dostępu osób trzecich, które nie będą wynikać z odpowiedzialności Usługodawcy.

3. W przypadku utraty Identyfikatora oraz Hasła Dostępu przez Użytkownika, uzyskania dostępu osób trzecich lub innego zagrożenia bezpieczeństwa Indywidualnego Konta Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o zaistniałej sytuacji lub o swoich podejrzeniach. Zawiadomienia należy dokonać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na dane kontaktowe wskazane na stronie internetowej http://koo.com.pl bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dom@koo.com.pl.

4. Zabronione jest używanie IOK przez Użytkownika do udostępniania i przesyłania treści uznanych za bezprawne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Usługodawca niezwłocznie zablokuje dostęp Użytkownika do IOK, jeżeli stwierdzone zostanie, że Użytkownik korzysta z IOK w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, jak również w przypadku uzyskania dostępu do Indywidualnego Konta Użytkownika przez osoby trzecie lub uzasadnionego podejrzenia uzyskania takiego dostępu. W takiej sytuacji Użytkownik ma możliwość uzyskania wszelkich informacji bezpośrednio w siedzibie Usługodawcy.

6. Dane osobowe Użytkowników udostępniane przez nich w ramach IOK, przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


VII. Głosowanie nad uchwałami w ramach programu Internetowa Obsługa Kontrahenta

1. IOK umożliwia Użytkownikowi oddanie głosu w formie elektronicznej w ramach głosowania nad uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej.

2. Głos oddany w formie elektronicznej ma takie samo znaczenie jak głos oddany w formie tradycyjnej.

3. Oddanie głosu w formie elektronicznej możliwe jest w ramach indywidualnego zbierania głosów oraz w ramach mieszanego trybu głosowania nad uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej.

4. W celu oddania głosu należy uruchomić zakładkę "UCHWAŁY WSPÓLNOT" i oddać głos.

5. Głos raz oddany nie może być później zmieniony.

6. Użytkownik może oddać tylko jeden głos w ramach głosowania nad konkretną uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej. Jeśli Użytkownik uprzednio oddał głos w formie tradycyjnej, nie może oddać głosu w formie elektronicznej lub zmienić głosu oddanego w formie tradycyjnej. Jeżeli jednak dojdzie do oddania przez Użytkownika głosu w ramach głosowania nad uchwałą w formie tradycyjnej oraz w formie elektronicznej, decydujące znaczenie ma ten głos, który został oddany jako pierwszy. Dla oceny kolejności oddania głosu istotny jest moment dotarcia treści oświadczenia Użytkownika w przedmiocie oddania głosu do Usługodawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, przy czym za datę złożenia oświadczenia w formie elektronicznej uważa się moment, w którym Użytkownik potwierdził kliknięciem oddany głos.

7. Użytkownik nie ma dostępu do wyników głosowania w trakcie głosowania nad konkretną uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej.

8. Wyniki głosowania nad konkretną uchwałą, Użytkownicy będą widzieli w zakładce "Uchwały wspólnot".

9. Uwagi i Reklamacje

a) Uwagi oraz Reklamacje dotyczące funkcjonowania IOK oraz świadczenia usług przez Usługodawcę Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na dane kontaktowe wskazane na stronie internetowej http://koo.com.pl bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dom@koo.com.pl.

b) Użytkownik powinien zgłosić uwagi lub reklamacje niezwłocznie, nie później niż 30 dni od zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia uwag lub reklamacji. Użytkownik powinien w zgłoszeniu opisać podstawę zgłoszonego zastrzeżenia lub reklamacji.

c) Usługodawca rozpatrzy uwagi oraz reklamacje w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag lub reklamacji. W przypadku konieczności uzupełnienia przez Użytkownika dokonanego zgłoszenia, termin rozpatrzenia uwag lub reklamacji zaczyna biec od nowa od dnia uzyskania przez Usługodawcę kompletu informacji umożliwiających rozpatrzenie uwag lub reklamacji.


VIII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej http://koo.com.pl oraz w IOK w odpowiedniej zakładce.

2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzane i wykorzystanie podanych danych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2016 roku.
Logowanie do IOK możliwe jest po kliknięciu w poniższą grafikę:

IOK
WEJŚCIE

Niżej zamieszczamy Regulamin w wersji do pobrania/wydruku w formie pliku .pdf

 • dokument Adobe Reader Internetowa Obsługa Kontrahenta KOO - Regulamin.

  Do przeglądania w/w dokumentu wymagany jest program Adobe Reader. Do pobrania. tutaj. • kontakt-
  wzory umów-
  wzory uchwał WM-
  wzór pełnomocnictwa-
  wzory regulaminów-
  ubezpieczenia WM-
  właściciel lokalu-
  lokator-
  zarządca-
  nowa ustawa 2015-
  deklaracja-
  kartoteka (IOK)         
  WSI
  18057 odwiedziny