t1 t2 t3 t4

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Wrocławia obowiązujące od 1.02.2015r.

Informacja dotycząca opłaty za śmieci

Szanowni Państwo,

działając w imieniu Kompleksowej Obsługi Osiedla Sp. z o.o. informujemy, że z dniem 1 lutego 2015 r. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które wprowadziły odmienne niż dotychczas zasady regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi w lokalach stanowiących odrębną własność.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w nowym brzmieniu, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, obciążają wspólnotę mieszkaniową. Wprowadzona zmiana oznacza, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą regulowane inaczej niż dotychczas, tj. opłaty te będą regulowane przez wspólnotę mieszkaniową ze środków pieniężnych wpłacanych przez właścicieli lokali w odpowiedniej wysokości na ten cel na rachunek bankowy wspólnoty mieszkaniowej.

Zgodnie z rzeczoną ustawą, wspólnota mieszkaniowa obowiązana jest złożyć do prezydenta miasta za pośrednictwem Ekosystem Sp. z o.o. deklarację zawierającą dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie obowiązywała za kolejne pełne miesiące, aż do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z nałożonym na wspólnotę mieszkaniową obowiązkiem składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w art. 6m ust. 1c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustanowione zostało uprawnienie dla wspólnoty mieszkaniowej do żądania od właściciela lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal, podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Realizując wskazane uprawnienie, zwracamy się do Państwa o wypełnienie załączonego do niniejszego pisma oświadczenia zawierającego informację na potrzeby ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze stanem faktycznym (prosimy o wskazanie liczby osób faktycznie zamieszkujących w danym lokalu mieszkalnym, w tym również osób niezameldowanych). Wypełnione oświadczenie proszę dostarczyć do siedziby Kompleksowej Obsługi Osiedla Sp. z o.o., ul. Bulwar Ikara 29A/3 we Wrocławiu osobiście lub drogą elektroniczną w terminie najpóźniej do dnia 27 luty 2015 roku. W przypadku zgodności danych zawartych w załączonym naliczeniu istnieje możliwość złożenia ww oświadczenia na zebraniu sprawozdawczym wspólnoty mieszkaniowej.

Oświadczenie złożone przez Państwa będzie podstawą do złożenia przez wspólnotę mieszkaniową deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zmiany danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa wyżej, wspólnota mieszkaniowa obowiązana jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W związku z tym, prosimy zgłaszać wszelkie zmiany, w formie nowego oświadczenia, powodujące zmianę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany. Nowa wysokość opłaty obowiązywała będzie za kolejny pełny miesiąc po dokonaniu stosownej korekty deklaracji.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczane będą począwszy od lutego 2015 r., a pierwszy termin płatności przypada do dnia 10 marca 2015 r. O wysokości opłat zostaną Państwo poinformowani w osobnej korespondencji.

UWAGA:
Jednocześnie informujemy o konieczności rozliczenia się z Gminą Wrocław za pośrednictwem spółki Ekosystem na dzień 31 styczeń 2015 roku. Ostatnia wpłata dokonana na rzecz spółki Ekosystem dotycząca stycznia 2015 roku winna być zrealizowana do dnia 15 lutego 2015 roku.


 • Oświadczenie na potrzeby złożenia deklaracji i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w lokalu:
 • dokument Adobe Reader Lokal mieszkalny - oświadczenie dot. opłaty za śmieci.

  dokument Adobe Reader Lokal użytkowy - oświadczenie dot. opłaty za śmieci.

  Dotyczy wspólnot mieszkaniowych z Wrocławia.


 • dokument Adobe Reader EKOSYSTEM - zwrot nadpłaty za odpady.

  Do przeglądania w/w dokumentów wymagany jest program Adobe Reader. Do pobrania. tutaj. • kontakt-
  wzory umów-
  wzory uchwał WM-
  wzór pełnomocnictwa-
  wzory regulaminów-
  ubezpieczenia WM-
  właściciel lokalu-
  lokator-
  zarządca-
  nowa ustawa 2015-
  deklaracja-
  kartoteka (IOK)         
  WSI
  18058 odwiedziny