t1 t2 t3 t4

Prawa i obowiązki właściciela lokalu

Prawa właściciela:

Właściciel może korzystać z przysługujących mu praw zgodnie z tzw. zasadami współżycia społecznego, czyli w taki sposób, który nie jest uciążliwy dla innych i nie narusza praw innych osób. Zasada ta wynika z kodeksu cywilnego i dotyczy nie tylko właścicieli, ale i osób korzystających z lokali w budynku na podstawie innego tytułu prawnego - np. umowy najmu.

Właściciel lokalu ma prawo korzystać ze swego lokalu oraz samodzielnie nim rozporządzać. Oznacza to, że właściciel może swój lokal wynająć, sprzedać, czy zamienić i nie musi do tego uzyskać zgody wspólnoty mieszkaniowej.

Właściciel lokalu ma prawo korzystać z części wspólnej budynku zgodnie z jej przeznaczeniem. Oznacza to, że właściciel lokalu może korzystać z urządzeń w budynku, które nie stanowią jego wyłącznej własności, ale należą do tzw. części wspólnej nieruchomości. Chodzi np. o klatkę schodową, strych, windy i wszelkie instalacje znajdujące się w budynku.

Właściciel lokalu ma prawo uczestniczyć w pożytkach z części wspólnej - jeżeli częśc wspólna nieruchomości przynosi pożytki, każdy właściciel ma prawo do takiej części tych pożytków, która odpowiada jego udziałowi procentowemu w nieruchomości wspólnej.

Właściciel lokalu ma prawo uczestniczyć w zebraniach wspólnoty mieszkaniowej. Jest to jednocześnie obowiązek właściciela, bo zdarza się, że bez jego udziału w zebraniu wspólnota nie może podjąć ważnej uchwały. Podczas zebrania właściciel zabiera głos w sprawach dotyczących wspólnoty, może też zgłaszać własne wnioski do realizacji przez wspólnotę mieszkaniową. Właściciel głosuje posiadanymi udziałami procentowymi w nieruchomości wspólnej, których ilość zależy od powierzchni posiadanego lokalu.

Właściciel lokalu ma prawo odliczyć sobie od podstawy opodatkowania kwoty wpłacone w ciągu roku podatkowego na fundusz remontowy. Wspólnota mieszkaniowa może zdecydować o utworzeniu takiego funduszu, na którym gromadzone są pieniądze przeznaczane następnie na finansowanie remontów w budynku.

Właściciel lokalu ma prawo ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, jeśli wysokość jego dochodów nie przekracza granic ustalonych w ustawie z 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 z dnia 10 lipca 2001 roku).

Właściciel lokalu ma prawo współdecydować o wyborze zarządcy nieruchomości wspólnej. Oznacza to, że w przypadku, gdy wspólnota zechce zmienić zarządcę części wspólnej budynku, właściciel wyraża swoje zdanie w tej sprawie biorąc udział w głosowaniu nad odpowiednią uchwałą.

Właściciel lokalu ma prawo zaskarżyć do sądu uchwałę wspólnoty mieszkaniowej, która - jego zdaniem - jest sprzeczna z przepisami prawa lub narusza jego interes. Na zaskarżenie uchwały właściciel ma 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały lub od dnia, w którym dowiedział się o jej podjęciu.


Obowiązki właściciela:

Właściciel lokalu ma obowiązek uczestniczyć w pokrywaniu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej w części wynikającej z posiadanych udziałów procentowych w nieruchomości wspólnej. Jest to tzw. zaliczka na utrzymanie części wspólnej, która jest rozliczana na koniec roku przez zarząd wspólnoty albo zarządcę nieruchomości wspólnej. Jeśli właściciel lokalu nie wywiązuje się z tego obowiązku, wspólnota mieszkaniowa może zdecydować o zlicytowaniu lokalu dłużnika.

Właściciel lokalu ma obowiązek utrzymywać swój lokal w należytym stanie. Chodzi przede wszystkim o porządek i higienę w miejscu zamieszkania.

Właściciel lokalu ma obowiązek przestrzegać porządku domowego. Wspólnota mieszkaniowa może uchwalić na swoje potrzeby własny regulamin porządku domowego, który jednak nie może być sprzeczny z przepisami powszechnie obowiązującymi.

Właściciel lokalu ma obowiązek korzystać z nieruchomości wspólnej w taki sposób, który nie będzie utrudniał innym mieszkańcom korzystania z nieruchomości wspólnej. Oznacza to, że właściciel lokalu nie może np. wystawić mebli na klatkę schodową w taki sposób, że uniemożliwi sąsiadom dotarcie do lokali położonych na wyższych piętrach.

Właściciel lokalu ma obowiązek współdziałać z innymi właścicielami w ochronie wspólnego dobra. Może to się przejawiać np. pomocą przy gaszeniu powstałego pożaru albo uczestniczeniu w ubezpieczeniu budynku od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Właściciel lokalu ma obowiązek udostępnić swój lokal zarządcy budynku zawsze wtedy, gdy jest to konieczne do przeprowadzenia konserwacji, remontu lub usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej. Właściciel nie może też odmówić wstępu do swojego lokalu, jeśli jest to niezbędne do wyposażenia budynku lub innych lokali w budynku w dodatkowe instalacje.

Właściciel lokalu użytkowego może zostać zobowiązany przez wspólnotę mieszkaniową do ponoszenia większych kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej niż właściciele lokali mieszkalnych. Wspólnota może podjąć taką uchwałę, ale tylko wtedy, gdy uzasadnia to sposób korzystania z lokalu użytkowego. Będzie tak np. wtedy, gdy klienci lokalu użytkowego powodują większe zużycie energii elektrycznej na klatce schodowej albo korzystanie przez klientów lokalu użytkowego z klatki schodowej powoduje konieczność częstszego jej sprzątania.

Właściciel lokalu ma obowiązek wnosić opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na rzecz właściciela tego gruntu, którym najczęściej jest właściwa gmina.kontakt-
wzory umów-
wzory uchwał WM-
wzór pełnomocnictwa-
wzory regulaminów-
ubezpieczenia WM-
właściciel lokalu-
lokator-
zarządca-
nowa ustawa 2015-
deklaracja-
kartoteka (IOK)         
WSI
18059 odwiedziny