t1 t2 t3 t4

Prawa i obowiązki zarządcy

Prawa zarządcy:

Zarządca nieruchomości ma prawo przedstawić własną ofertę na zarządzanie konkretną nieruchomością. Taka oferta obejmuje w szczególności zakres proponowanych usług oraz ich cennik.

Zarządca ma prawo zaproponować klientowi projekt umowy o zarządzanie nieruchomością.

Zarządca ma prawo żądać wynagrodzenia za świadczone przez siebie usługi.


Obowiązki zarządcy:

Zarządca nieruchomości ma obowiązek posiadać licencję zawodową. Jeżeli zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się przedsiębiorstwo, musi ono zatrudniać przynajmniej jedną osobę posiadającą licencję zarządcy nieruchomości.

Zarządca nieruchomości przy wykonywaniu działalności zawodowej ma obowiązek stosować przepisy prawa i standardy zawodowe, kierować się zasadami etyki zawodowej, a czynności wykonywać ze szczególną starannością.

Zarządca nieruchomości ma obowiązek stale doskonalić swe kwalifikacje zawodowe.

Zarządca nieruchomości ma obowiązek posiadać polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody, jakie mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem przez niego czynności zarządzania.

Zarządca, któremu powierzono zarządzanie nieruchomością wspólną ma obowiązek wykonywać tzw. czynności zwykłego zarządu. Do czynności zwykłego zarządu należą sprawy związane z bieżącą działalnością właściciela budynku, a w szczególności takie sprawy, jak zawieranie umów na dostawy energii elektrycznej i cieplnej, wywóz odpadków, utrzymanie czystości, bieżące naprawy i konserwacje.

Zarządca, któremu powierzono zarządzanie nieruchomością wspólną wykonuje też czynności przekraczające zwykły zarząd, jeśli wspólnota mieszkaniowa podejmie taką decyzję w formie uchwały. Czynności przekraczające zwykły zarząd to np. przyjęcie rocznego planu gospodarczego, udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów procentowych w nieruchomości, wytoczenie powództwa przeciwko właścicielowi, który zalega z płatnościami na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.

Zarządca, któremu powierzono zarządzanie nieruchomością wspólną ma obowiązek prowadzić określoną przez wspólnotę mieszkaniową ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

Zarządca, któremu powierzono zarządzanie nieruchomością wspólną ma obowiązek sporządzić protokół przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej w imieniu wspólnoty mieszkaniowej, a następnie ma obowiązek przechowywać i aktualizować tę dokumentację.

Zarządca, któremu powierzono zarządzanie nieruchomością wspólną ma obowiązek dokonywać rozliczeń wspólnoty mieszkaniowej przez rachunek bankowy. Najwłaściwsza jest sytuacja, gdy wspólnota mieszkaniowa posiada własne konto bankowe. Wówczas upoważnia zarządcę nieruchomości wspólnej do dysponowania tym rachunkiem - wydawania dyspozycji przelewów dla podmiotów świadczących usługi dla wspólnoty.

Zarządca, któremu powierzono zarządzanie nieruchomością wspólną ma obowiązek składać wspólnocie mieszkaniowej roczne sprawozdanie ze swojej działalności. Dzieje się to na dorocznym, sprawozdawczym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej, które odbywa się w pierwszym kwartale roku. Na tym zebraniu wspólnota mieszkaniowa decyduje o udzieleniu zarządcy absolutorium z jego działalności w poprzednim roku. Zebranie sprawozdawcze może odbyć się ponadto w każdym innym terminie, jeżeli wspólnota zdecyduje się zmienić zarządcę - wtedy będzie musiała rozliczyć się z dotychczasowym.

Zarządca, któremu powierzono zarządzanie nieruchomością wspólną ma obowiązek zwołać zebranie właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale roku. Poza tym zarządca ma obowiązek zwołać zebranie zawsze, gdy zażądają tego właściciele dysponujący łącznie co najmniej 1/10 udziałów procentowych w nieruchomości wspólnej.kontakt-
wzory umów-
wzory uchwał WM-
wzór pełnomocnictwa-
wzory regulaminów-
ubezpieczenia WM-
właściciel lokalu-
lokator-
zarządca-
nowa ustawa 2015-
deklaracja-
kartoteka (IOK)         
WSI
18057 odwiedziny